Запорізький обласний художній музей

"Незборима сила Запорозького козацтва". ч.2

Опубликовано: Галина Манько, 10.10.2020

Ко­зак Ма­май – уза­галь­не­ний об­раз на­род­но­го ге­роя-філо­со­фа. Май­же в кожній українській хаті бу­ла кар­ти­на із йо­го зоб­ра­жен­ням, ви­ко­на­на безімен­ним на­род­ним ма­ля­ром, яку по­чи­та­ли на рівні з іко­на­ми. Ми пред­став­ляємо один з най­к­ра­щих збе­ре­же­них взірців на­род­но­го ма­ляр­ства ХVІІІ–ХІХ століть, який зберігається у фон­дах му­зею.