Запорізький обласний художній музей

"ArtForum"

Опубликовано: Галина Манько, 12.08.2020

До ува­ги відвіду­вачів му­зею.

15 серп­ня 2020 му­зей не пра­цює для відвіду­вачів, але ми Вас че­каємо 15-16 серп­ня з 10:00 – 20:00  на те­ри­торії істо­ри­ко-куль­тур­но­го  ком­плек­су “За­по­розь­ка Січ”.

Му­зей пре­зен­тує чарівні історії Марії При­ма­чен­ко на май­дан­чи­ку Ми­сте­ць­ко­го фо­ру­му.

Че­каємо на зустріч з Ва­ми.