Запорізький обласний художній музей

Виставки

«Мистецька нива Марії та Федора Примаченків»

Ви­став­ка при­свя­че­на 110-літтю з дня на­род­жен­ня на­род­ної ху­дож­ниці України, ла­у­ре­ат­ки Національ­ної премії України імені Та­ра­са Шев­чен­ка, зас­нов­ниці відо­мої ху­дож­ньої ди­настії Марії Ок­сентівни При­ма­чен­ко. Ви­став­ки робіт Марії При­ма­чен­ко -- це за­вжди ве­ли­чез­на подія для на­шо­го му­зею. Тво­ри цієї ге­наль­ної ху­до...

07.12.2019

Простір емоцій Дмитра Ціпунова

На ви­ставці «Простір емоцій Дмит­ра Ціпу­но­ва» пред­став­ле­но 88 творів з влас­ної ко­лекції ху­дож­ни­ка, які бу­ли ство­рені про­тя­гом останніх років. Більшість з них в за­лах му­зею ви­став­ляється впер­ше. Чільне місце зай­має ро­бо­та «Навіщо хви­лю­ва­ти­ся» (2004)...

16.01.2020
Страница 1 из 1