Запорізький обласний художній музей

Декоративно-ужиткове мистецтво


Особ­ливістю зібран­ня де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­во­го ми­стецтва є те, що в ній пред­став­лені тво­ри найвідоміших майстрів зі всієї України. Особ­ли­во ми пи­шаємо­ся зібран­ням пет­риківсь­ких роз­писів та ко­лекцією, яка скла­дається зі ста робіт Марії При­ма­чен­ко. Є в нас ке­рамічні ви­ро­би з Опішно­го та Ко­со­ва, різь­ба по де­ре­ву з Пол­тав­щи­ни та Іва­но-Франківщи­ни, ве­ли­ке зібран­ня руш­ників та де­та­лей одя­гу зі всіх регіонів України.Страница 1 из 0