Запорізький обласний художній музей

Графіка


Спад­щи­на графічно­го ми­стецтва різно­манітна. Во­но відзна­че­но ро­бо­та­ми та­ких все­світньо відо­мих майстрів, як Аль­брехт Дю­рер (1471-1528), Рем­брандт Хар­менс ван Рейн (1606-1669), Хи­ро­си­ге Ан­до (1797-1858) і гра­ве­ра і ри­су­валь­ни­ка Хоку­сай Ка­цу­си­ка (1760-1849), чия творчість спра­ви­ла знач­ний вплив на євро­пейсь­ке ми­стец­тво кінця XIX - по­чат­ку XX століть. Ба­га­то ху­дож­ників-жи­во­писців внес­ли чи­ма­лий вне­сок у роз­ви­ток графіки. У су­час­но­му світі графіка ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­вується у ви­роб­ництві: кни­ги, ре­кламі, фільмах то­що.

У фон­дах на­шо­го му­зею графіка пред­став­ле­на ро­бо­та­ми та­ких ви­дат­них митців як І.Шишкін, В.Фа­ворсь­кий, О.Пав­лен­ко, В.Касіян, Г.Яку­то­вич, О.Дан­чен­ко, О.Кра­вчен­ко, М.Міту­рич, Т.За­ха­ров, Д.Бісті, А.Дем­бо, Т.Ле­ви­ць­кий.


Графика в быту Графика в быту

Графика в быту

Как графика помогает преодолеть рутину

Страница 1 из 1