Запорізький обласний художній музей

Живопис


Пер­ли­на­ми на­шо­го зібран­ня ста­ли тво­ри та­ких відо­мих українсь­ких жи­во­писців 19 ст. як К.Тру­товсь­кий І.Ай­ва­зовсь­кий, О.Бо­го­лю­бов, Л.Ла­горіо, В.Ор­ловсь­кий, К.Кри­жи­ць­кий С.Світо­славсь­кий...

На­ступне по­коління ху­дож­ників у фон­дах пред­став­ле­но кар­ти­на­ми та­ких ви­дат­них ав­торів як І.Гра­бар, О.Бе­нуа, О.Куп­рин, Д.Бур­люк та ба­гатьох інших.

За­порізь­кий ху­дожній му­зей цілес­пря­мо­ва­но зби­рає тво­ри за­порізь­ких ху­дож­ників. Ми пи­шаємо­ся, що во­лодіємо тво­ра­ми та­ких чу­до­вих за­порізь­ких митців як: І.Гре­сик, Т.Дру­жи­на, В.За­ру­ба, В.Ко­ро­бов, Г.Сапєгіна, Б.Чуд­новсь­кий.


Наступне покоління художників у творах Наступне покоління художників у творах

Страница 1 из 0