Запорізький обласний художній музей

Декоративно-ужиткове мистецтво

Де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­ве ми­стец­тво — один із видів ху­дож­ньої діяль­ності, тво­ри яко­го поєдну­ють есте­тичні та прак­тичні якості. Де­ко­ра­тивне озна­чає «при­кра­ша­ти». Ужит­ко­ве ж озна­чає, що речі ма­ють прак­тич­ний вжи­ток, а не ли­ше є пред­ме­том есте­тич­ної на­со­ло­ди.

Го­ловне за­в­дан­ня де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­во­го ми­стецтва — зро­би­ти гар­ним ре­чо­ве се­ре­до­ви­ще лю­ди­ни, її по­бут. Кра­са творів ужит­ко­во­го ми­стецтва до­ся­гається за­в­дя­ки де­ко­ра­тив­ності. Де­ко­ра­тивність є єди­ним мож­ли­вим за­со­бом ви­ра­жен­ня змісту та ху­дож­ньої об­раз­ності.

Особ­ливістю на­шо­го зібран­ня де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­во­го ми­стецтва є те, що в ній пред­став­лені тво­ри найвідоміших майстрів зі всієї України. Особ­ли­во ми пи­шаємо­ся зібран­ням пет­риківсь­ких роз­писів та ко­лекцією робіт Марії При­ма­чен­ко. Є в нас ке­рамічні ви­ро­би з Опішно­го та Ко­со­ва, різь­ба по де­ре­ву з Пол­тав­щи­ни та Іва­но-Франківщи­ни, ве­ли­ке зібран­ня руш­ників та де­та­лей одя­гу зі всіх регіонів України.

Оберіть ав­то­ра, чиї тво­ри з ко­лекції За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею ви ба­жаєте пе­ре­гля­ну­ти: