Запорізький обласний художній музей

Богаєвський К.Ф.

27.04.2020

Ко­стян­тин Фе­до­ро­вич Бо­гаєвсь­кий (25 січня 1872, м.Фе­о­досія — 17 лю­то­го 1943, там са­мо) — ху­дож­ник пей­за­жист, жи­во­пи­се­ць і графік. На­ро­ди­вся в ро­дині дрібно­го чи­нов­ни­ка Ф.Бо­гаєвсь­ко­го, а від вось­ми років ви­хо­ву­вав­ся в домі ба­га­то­го го­ро­дя­ни­на І.Шмітта. Ма­лю­ва­ти він по­чав у ди­тинстві і пер­шим своїм на­став­ни­ком у ми­стецтві вва­жав фе­о­досійсь­ко­го ху­дож­ни­ка А.Фес­сле­ра, послідов­ни­ка й уч­ня І.Ай­ва­зовсь­ко­го. Після цьо­го нав­чав­ся в Пе­тер­бурзькій Ака­демії ми­стецтв (1891-1895), у май­стерні Куїнджі. Ав­тор ро­ман­тич­них мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­них пей­зажів на те­ми ле­ген­дар­но­го ми­ну­ло­го Півд­ня – Кіммерії й Тав­ро-Скіфії, дав­ньо­гре­ць­ких по­се­лень, а та­кож серії па­но­рам­них пей­зажів з індустріаль­ни­ми мо­ти­ва­ми.


Стра­ни­ца 1 из 1