Запорізький обласний художній музей

Кібрик Є.А.

23.04.2020

Кібрик Євген Адоль­фо­вич (21 лю­то­го 1906, м.Воз­не­сенськ Хер­сонсь­ка гу­бернія, нині Ми­ко­лаївсь­ка об­ласть – 16 лип­ня 1978, Москва) – жи­во­пи­се­ць і графік, ілюст­ра­тор, пе­да­гог. На­ро­ди­вся в сім'ї ве­ли­ко­го хлібо­тор­гов­ця і суд­но­влас­ни­ка на півдні України. У 1922 році пе­реїхав до Оде­си, де всту­пив до ху­дож­ньо­го інсти­ту­ту. З 1925 Кібрик жив у Ленінграді, став уч­нем П.М.Філо­но­ва. У 1942 році в Са­мар­канді ке­ру­вав графічною май­стер­нею Ака­демії ми­стецтв, на­ступ­но­го ро­ку по­вер­нув­ся в Моск­ву. Від 1953 ро­ку 25 років був про­фе­со­ром МДАМ імені В.І.Су­ри­ко­ва, ке­ру­вав май­стер­нею стан­ко­вої графіки. Найбільше про­сла­ви­вся як ілюст­ра­тор книг. Се­ред йо­го робіт - ілюст­рації до «Бо­ри­са Го­ду­но­ва» О.С.Пушкіна, «Ко­ла Брюньй­о­на» Р.Рол­ла­на (1935), «Ле­ген­ди про Улен­шпіге­ля...» Ш. де Ко­сте­ра, «Та­ра­са Буль­би» М.В.Го­го­ля (1943-1945). Є ав­то­ром ху­дожніх те­ма­тич­них серій «Зем­ля Уз­бе­ки­ста­ну» (1942), «Сталінград» (1943), серій ак­ва­ре­лей «По­до­рож Францією», «По­до­рож Італією» (1950-ті рр.) та ін. На­пи­сав кни­гу спо­гадів «Пра­ця й дум­ки ху­дож­ни­ка», що бу­ла опубліко­ва­на у 1984 році.


Стра­ни­ца 1 из 1