Запорізький обласний художній музей

Крижицький К.Я.

27.04.2020

Ко­стян­тин Яко­вич Кри­жи­ць­кий (29 трав­ня 1858, м.Київ — 4 квітня 1911, м.Санкт-Пе­тер­бург) — українсь­кий жи­во­пи­се­ць, зна­ме­ни­тий пей­за­жист, ака­демік Імпе­ра­торсь­кої ака­демії ми­стецтв (С.-Пе­тер­бург). На­ро­ди­вся в Києві в сім'ї куп­ця. Крім нав­чан­ня в ре­аль­но­му учи­лищі, зай­мав­ся та­кож у Київській ху­дожній школі під керівниц­твом Ми­ко­ли Му­раш­ка (1875-1876). Про­до­в­жив освіту в Імпе­ра­торській ака­демії ми­стецтв у М.К.Клод­та (1877-1884). За успіхи був відзна­че­ний срібни­ми та зо­ло­тою ме­да­ля­ми, по ви­хо­ду з Ака­демії от­ри­мав зван­ня клас­но­го ху­дож­ни­ка 1-го сту­пе­ня. К.Я.Кри­жи­ць­кий за­ли­ши­вся жи­ти в С.-Пе­тер­бурзі, ви­кла­дав ма­лю­ван­ня в Ми­ко­лаївсь­ко­му сирітсь­ко­му інсти­туті (1884 - 1906). Ба­га­то пра­ц­ю­вав, пи­сав пе­ре­важ­но пей­зажі, які охо­че роз­ку­по­ву­ва­ли­ся ко­лекціоне­ра­ми, в то­му числі чле­на­ми імпе­ра­торсь­кої сім'ї. Чу­до­во пра­ц­ю­вав не тільки олійни­ми фар­ба­ми, але і ак­ва­рел­лю і олівцем, чер­па­ю­чи мо­ти­ви для своїх пей­зажів пе­ре­важ­но з при­ро­ди Київсь­кої гу­бернії і око­ли­ць С.-Пе­тер­бур­га.


Стра­ни­ца 1 из 1