Запорізький обласний художній музей

Скульптура

Скульп­ту­ра - вид об­ра­зотвор­чо­го ми­стецтва, тво­ри яко­го ма­ють об'ємну фор­му і ви­ко­ну­ють­ся із твер­дих ма­теріалів ме­то­дом висікан­ня, ви­да­лен­ня зай­во­го з по­чат­ко­вої ма­си кам'яно­го чи іншо­го бло­ку або ліплен­ня з м'яких ма­теріалів. Ці спо­со­би прий­ня­то розділя­ти; в твор­чості окре­мих ху­дож­ників во­ни існу­ють ок­ре­мо, але інші їх поєдну­ють. То­му в ши­ро­ко­му зна­ченні скульп­ту­ра - це ми­стец­тво ство­рю­ва­ти з гли­ни, вос­ку, ка­ме­ню, ме­та­лу, де­ре­ва, кістки та інших ма­теріалів зоб­ра­жен­ня лю­ди­ни, тва­рин та інших пред­метів при­ро­ди в відчут­них, тілес­них фор­мах.

Го­ловне за­в­дан­ня скуль­пто­ра ста­но­вить пе­ре­да­ча людсь­кої фігу­ри в ре­аль­но­му або іде­алізо­ва­но­му вигляді, тва­ри­ни гра­ють в йо­го твор­чості дру­го­ряд­ну роль, а інші пред­ме­ти є ли­ше в зна­ченні при­дат­ко­вих або об­роб­ля­ють­ся ви­ключ­но з ор­на­мен­таль­ною ме­тою.

Збірка скульп­ту­ри За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею  ви­яв­ляє різно­манітність твор­чих індивіду­аль­но­стей та­ких як І.Ка­ва­ле­рид­зе, М.Ли­сен­ко, Г.Каль­чен­ко, О.Ко­мов, Є.Мись­ко, Є.Про­ко­пов.

Оберіть ав­то­ра, чиї тво­ри з ко­лекції За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею ви ба­жаєте пе­ре­гля­ну­ти: