Запорізький обласний художній музей

Статті

Перлини художнього музею # 4

У 14 столітті, сло­во «ка­ран­тин», у пе­ре­кладі з італійсь­кої, озна­ча­ло «час, що три­ває со­рок днів». Сподівай­мось, що наш ка­ран­тин не бу­де три­ва­ти дов­ше. Але, по­ки ми ви­му­шені роз’єдну­ва­тись фізич­но, за­кли­каємо поєдна­ти­ся ду­хов­но. За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує роз­повіді про кар­ти­ни ху­дож­ників, які збері...

03.04.2020

Перлини художнього музею # 3

Вітаємо справжніх друзів За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею. Ми щи­ро вдячні вам за ува­гу та відгу­ки. По­зи­тивні емоції без сумніву до­да­ють імуніте­ту — тож три­май­мо­ся. Му­зей про­до­в­жує свої публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах му­зею.     Ми­ко­ла Дмит­ро­вич Кузнєцов (1850-1930), кар­тин...

30.03.2020

Перлини художнього музею # 2

Тво­ри відо­мої українсь­кої ху­дож­ниці Те­тя­ни Яб­лонсь­кої (1917-2005) є справж­ньою окра­сою ко­лекції За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею. Її творчість – яви­ще цілісне та аб­со­лют­но своєрідне. Во­но скла­дається з окре­мих періодів, ко­жен з яких не схо­жий на по­пе­редній, іноді здається, що вза­галі має іншу філо­софію. Але в...

30.03.2020

Перлини художнього музею # 1

Му­зей не мо­же за­ли­ши­ти поціно­ву­вачів ми­стецтва без ува­ги під час ви­му­ше­но­го об­ме­жен­ня пе­ре­су­ван­ня. Ми роз­по­чи­наємо публікації про тво­ри, які зберіга­ють­ся у фон­дах. Сподіваємось, що по­зи­тивні емоції на­да­дуть Вам на­сна­ги. До Ва­шої ува­ги пер­шим пред­став­ляємо порт­рет, на­пи­са­ний ди­во­виж­ною за­порізь­кою ху­дож­ни­це...

19.03.2020

Музей – це не так нудно

Му­зей -- це не так нуд­но, як вам здається. По-пер­ше бахіли вже дав­но ска­су­ва­ли. В од­ну ше­рен­гу відвіду­вачів ніхто не ши­кує. За­ува­жен­ня, що­до при­стой­ної по­ведінки не роб­лять. Те­пер в му­зеї мож­на не ли­ше ціка­ву про­світни­ць­ку інфор­мацію від на­ших на­у­ко­вих співробітників от­ри­ма­ти, прой­ти з ек­с­курсією на ви­став...

23.12.2019
Страница 2 из 2