Запорізький обласний художній музей

Перлини художнього музею # 6

Опубликовано: Галина Манько, 03.04.2020

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів жи­во­пи­су.

Сьо­годні ми пред­став­ляємо творчість за­порізь­ко­го ху­дож­ни­ка А.С.Скрип­ки (1937-2020). Він пішов у вічність 1 квітня. Ми су­муємо про втра­ту і співчу­ваємо ро­ди­чам.

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей цілес­пря­мо­ва­но зби­рає тво­ри за­порізь­ких ху­дож­ників. Ми щас­ливі, що маємо у фон­дах ро­бо­ти Ана­толія Сергійо­ви­ча.

Ана­толій Сергійо­вич Скрип­ка на­ро­ди­вся у 1937 році у За­поріжжі. У шкільні ро­ки відвіду­вав об­ра­зотвор­чу студію Бу­дин­ку ме­та­лургів, яку вів ху­дож­ник Федір Фе­до­ро­вич Шев­чен­ко (пізніше Ф. Шев­чен­ко очо­лив За­порізь­ку філію Спілки ху­дож­ників України).

Фахо­ву освіту Ана­толій Сергійо­вич от­ри­мав у Мінсь­ко­му ху­дож­ньо­му учи­лищі, яке закінчив на відмінно у 1963 році. Він постійний учас­ник об­лас­них, рес­публікансь­ких, все­со­юз­них і за­рубіжних ви­ста­вок, і вже у 1966 році стає чле­ном Спілки ху­дож­ників СРСР.

Жи­во­пис йо­го ду­же різно­манітний і за ма­не­рою пись­ма і за жан­ра­ми, ху­дож­ни­ка за йо­го дов­ге твор­че жит­тя ціка­ви­ли ду­же різні те­ми. Але всю творчість Ана­толія Сергійо­ви­ча поєднує без­до­ганність пись­ма, стри­ма­на де­ко­ра­тивність та особ­ли­ва ду­шевність творів. Це ди­во­виж­но про­гля­дається навіть у пей­за­жах, де сю­же­ти з євро­пейсь­ких міст, або про­сто фраг­мент дво­ру навіюють безліч асоціацій і спо­гадів. На­певне немає за­порізь­ких ху­дож­ників, які не ма­лю­ва­ли би Дніпро. У А.Скрип­ки Ста­рий Дніпро – ріка ве­ли­чез­ної си­ли за­ко­ва­на у гранітні бе­ре­ги, на кру­чах якої цвітуть ста­резні аб­ри­ко­си – ма­буть по­са­д­жені ще ко­за­ка­ми. Вда­лині вид­на аль­тан­ка – сим­вол ро­ман­тич­них роз­думів.

В останні ро­ки А.Скрип­ка при­свя­чу­вав свою творчість ко­за­цькій темі. Йо­го кар­ти­ни ви­сту­па­ють сим­во­ла­ми незбо­ри­мої си­ли ми­ну­ло­го і патріотич­но­го ду­ху су­час­но­го.

Особ­ли­ве місце в твор­чості А.С.Скрип­ки зай­ма­ють де­ко­ра­тив­но-мо­ну­мен­тальні ро­бо­ти. Ще зовсім мо­ло­дою лю­ди­ною він пра­ц­ю­вав у співав­торстві із пер­шим ди­рек­то­ром За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею Г.Со­ко­лен­ком. На­жаль, мо­ну­мен­тальні ро­бо­ти ху­дож­ників відхо­дять у небут­тя ра­зом із інтер’єра­ми ра­дянсь­ких часів.

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей зберігає низ­ку творів А.Скрип­ки, який впи­сав до­стой­ну сторінку у роз­ви­ток об­ра­зотвор­чо­го ми­стецтва За­поріжжя. Йо­го тво­ри бу­дуть за­хо­плю­ва­ти ще не одне по­коління меш­канців на­шо­го міста на му­зей­них ви­став­ках.