Запорізький обласний художній музей


У кож­но­го му­зею своя історія – унікаль­на, непо­втор­на, за­гад­ко­ва і за­хо­плю­ю­ча

Виставки

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів жи­во­пи­су. Сьо­годні ми пред­став­ляємо творчість за­порізь­ко­го ху­дож­ни­ка А.С.Скрип­ки (1937...
03.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публіку­ва­ти пер­ли­ни своєї ко­лекції. Єднай­мо...
03.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів ми­стецтва. Цьо­го ра­зу пред­став­ляємо вам тво­ри за­порізь­ко­го ху­дож­ни­ка Ва­лен­ти­на...
03.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею

У 14 столітті, сло­во «ка­ран­тин», у пе­ре­кладі з італійсь­кої, озна­ча­ло «час, що три­ває со­рок днів». Сподівай­мось, що наш ка­ран­тин не бу­де три­ва­ти дов­ше. Але, п...
03.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею

Вітаємо справжніх друзів За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею. Ми щи­ро вдячні вам за ува­гу та відгу­ки. По­зи­тивні емоції без сумніву до­да­ють імуніте­ту — то...
30.03.2020

Події

З Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим!

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш...
24.12.2019

Ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія

7 груд­ня о 15.00 в За­порізь­ко­му Ху­дож­ньо­му му­зеї відбу­деть­ся ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія стар­шо­го на­у­ко­во­го співробітни­ка,ми­стец­т­во­зна­виці Та­ма­ри Гон­ча­рен­ко в експ...
07.12.2019

Статтi

Ста­тья

Пе­ре­мен­ная шаб­ло­на (TV) яв­ля­ет­ся на­стра­и­ва­е­мым по­лем, или, точ­нее, это на­стра­и­ва­е­мое по­ле для ре­сур­са MODx. TV ис­поль­зу­ют­ся для рас­ши­ре­ния ат­ри­бу­тов по умолч...
23.12.2019


Календар подiй

Квiтень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Посилання


Запорiзька
обласна рада