Запорізький обласний художній музей


У кож­но­го му­зею своя історія – унікаль­на, непо­втор­на, за­гад­ко­ва і за­хо­плю­ю­ча

Події

"ArtForum"

До ува­ги відвіду­вачів му­зею. 15 серп­ня 2020 му­зей не пра­цює для відвіду­вачів, але ми Вас че­каємо 15-16 серп­ня з 10:00 – 20:00 ...
12.08.2020

День пам'яті і при­ми­рен­ня в Україні

Відео­привітан­ня ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри За­порізь­кої ОДА Вла­ди­сла­ва Ва­лерійо­ви­ча Мо­ро­ко.
09.05.2020

З Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим!

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш...
24.12.2019

Виставки"Незбо­ри­ма си­ла За­по­розь­ко­го ко­зацтва". ч.2

Ко­зак Ма­май – уза­галь­не­ний об­раз на­род­но­го ге­роя-філо­со­фа. Май­же в кожній українській хаті бу­ла кар­ти­на із йо­го зоб­ра­жен­ням, ви­ко­на­на безімен­ним на­род­ним мал...
10.10.2020

Статтi

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 9

 Про­до­в­жу­ю­чи публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею, ми пред­став­ляємо пей­зажі Євге­на Ва­си­льо­ви­ча Чуй­ко­ва...
13.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 8

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей ра­дий пред­ста­ви­ти  ще один твір із своєї ко­лекції: «Збір на церк­ву», ви­ко­на­ний у 1863 році ху­дож­ни­ком Ко­стян­ти­ном Тр...
11.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 7

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах. «За­порізь­кий ко­зак» (кар­тон, олія, 50х70) був на­пи­сан...
09.04.2020


Календар подiй

Лютий 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Посилання


Запорiзька
обласна рада