Запорізький обласний художній музей


У кож­но­го му­зею своя історія – унікаль­на, непо­втор­на, за­гад­ко­ва і за­хо­плю­ю­ча

Виставки

Простір емоцій Дмит­ра Ціпу­но­ва

На ви­ставці «Простір емоцій Дмит­ра Ціпу­но­ва» пред­став­ле­но 88 творів з влас­ної ко­лекції ...
16.01.2020

«Ми­сте­ць­ка ни­ва Марії та Фе­до­ра При­ма­ченків»

Ви­став­ка при­свя­че­на 110-літтю з дня на­род­жен­ня на­род­ної ху­дож­ниці України, ла­у­ре­ат­ки Національ­ної премії України імені Та­ра­са Шев­чен­ка, зас­нов­ниці відо­мої ху...
07.12.2019

Події

З Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим!

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш...
24.12.2019

Ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія

7 груд­ня о 15.00 в За­порізь­ко­му Ху­дож­ньо­му му­зеї відбу­деть­ся ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія стар­шо­го на­у­ко­во­го співробітни­ка,ми­стец­т­во­зна­виці Та­ма­ри Гон­ча­рен­ко в експ...
07.12.2019

Статтi

Ста­тья

Пе­ре­мен­ная шаб­ло­на (TV) яв­ля­ет­ся на­стра­и­ва­е­мым по­лем, или, точ­нее, это на­стра­и­ва­е­мое по­ле для ре­сур­са MODx. TV ис­поль­зу­ют­ся для рас­ши­ре­ния ат­ри­бу­тов по умолч...
23.12.2019


Календар подiй

Березень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Посилання


Запорiзька
обласна рада