Запорізький обласний художній музей


У кож­но­го му­зею своя історія – унікаль­на, непо­втор­на, за­гад­ко­ва і за­хо­плю­ю­ча

Події

День пам'яті і при­ми­рен­ня в Україні

Відео­привітан­ня ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри За­порізь­кої ОДА Вла­ди­сла­ва Ва­лерійо­ви­ча Мо­ро­ко.
08.05.2020

З Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим!

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш...
24.12.2019

Ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія

7 груд­ня о 15.00 в За­порізь­ко­му Ху­дож­ньо­му му­зеї відбу­деть­ся ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія стар­шо­го на­у­ко­во­го співробітни­ка,ми­стец­т­во­зна­виці Та­ма­ри Гон­ча­рен­ко в експ...
07.12.2019

Виставки

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 9

 Про­до­в­жу­ю­чи публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею, ми пред­став­ляємо пей­зажі Євге­на Ва­си­льо­ви­ча Чуй­ко­ва...
13.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 8

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей ра­дий пред­ста­ви­ти  ще один твір із своєї ко­лекції: «Збір на церк­ву», ви­ко­на­ний у 1863 році ху­дож­ни­ком Ко­стян­ти­ном Тр...
11.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 7

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах. «За­порізь­кий ко­зак» (кар­тон, олія, 50х70) був на­пи­сан...
09.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 6

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів жи­во­пи­су. Сьо­годні ми пред­став­ляємо творчість за­порізь­ко­го ху­дож­ни­ка А.С.Скрип­ки (1937...
03.04.2020

Пер­ли­ни ху­дож­ньо­го му­зею # 5

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публіку­ва­ти пер­ли­ни своєї ко­лекції. Єднай­мо...
03.04.2020

Статтi

Му­зей – це не так нуд­но

Му­зей -- це не так нуд­но, як вам здається. По-пер­ше бахіли вже дав­но ска­су­ва­ли. В од­ну ше­рен­гу відвіду­вачів ніхто не ши­кує. За­ува­жен­ня, що­до при­стой­ної по­вед...
23.12.2019


Календар подiй

Липень 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Посилання


Запорiзька
обласна рада