Запорізький обласний художній музей

Вартість послуг

Вхідні квит­ки:
Для до­рос­лих25,00 грн
(вітринні ви­став­ки)15,00 грн
Для сту­дентів ви­щих і се­редніх уч­бо­вих за­кладів, учнів шкіл, пенсіонерів15,00 грн
(вітринні ви­став­ки)10,00 грн
Для дітей до­шкільно­го віку5,00 грн
(вітринні ви­став­ки)без­ко­штов­но
Опла­та квитків на кож­ну ви­став­ку ок­ре­мо
Ек­с­курсійне об­слу­го­ву­ван­ня65,00 грн
Фо­то­зй­ом­ка фо­то­ап­а­ра­том130,00 грн
Відеозй­ом­ка130,00 грн
Ве­те­ра­ни Ве­ли­кої Вітчиз­ня­ної війни, учас­ни­ки бой­о­вих дій, чор­но­бильці, інваліди І та ІІ груп, ба­га­тодітні сім’ї, діти-си­ро­ти, діти до­шкільно­го віку, сол­да­ти і сер­жан­ти ЗСУ, працівни­ки му­зеїв, чле­ни ІКОМ, сту­ден­ти ВУЗів профільних фа­куль­тетів, чле­ни Національ­ної Спілки ху­дож­ників України, осо­би, що су­про­вод­жу­ють групи до­шкільнят, шко­лярів, сту­дентів, інвалідів (не більше 2 чо­ловік)без­ко­штов­но