Запорізький обласний художній музей

Живопис

Жи­во́пис, та­кож ма­ля́рство — вид об­ра­зотвор­чо­го ми­стецтва, пов'яза­ний з пе­ре­да­чею зо­ро­вих об­разів за до­по­мо­гою на­не­сен­ня фарб на по­верх­ню, та­ких як олійні фар­би, гу­аш, тем­пе­ра та інших за­собів тех­ни­ки жи­во­пи­су. На відміну від графічно­го ми­стецтва ос­нов­ним ви­ра­жаль­ним за­со­бом яко­го є лінійний ма­лю­нок, у ма­лярстві ро­бить­ся ак­цент на ко­льо­ро­вих співвідно­шен­нях. Ко­льо­рові зоб­ра­жен­ня на па­пері (ак­ва­рель, гу­аш, па­стель та ін.) відно­сять до графіки, але ці тво­ри ча­сто роз­гля­да­ють­ся і як ма­лярські. Всі інші спо­со­би ко­льо­ро­во­го зоб­ра­жен­ня відно­ся­ть­ся до графіки, в то­му числі і зоб­ра­жен­ня, ство­рені за до­по­мо­гою комп'ютер­них тех­но­логій.

Пер­ли­на­ми на­шо­го зібран­ня ста­ли тво­ри та­ких відо­мих українсь­ких жи­во­писців 19 ст. як К.Тру­товсь­кий, І.Ай­ва­зовсь­кий, О.Бо­го­лю­бов, Л.Ла­горіо, В.Ор­ловсь­кий, К.Кри­жи­ць­кий С.Світо­славсь­кий...

На­ступне по­коління ху­дож­ників у фон­дах пред­став­ле­но кар­ти­на­ми та­ких ви­дат­них ав­торів як І.Гра­бар, О.Бе­нуа, О.Куп­рин, Д.Бур­люк та ба­гатьох інших.

За­порізь­кий ху­дожній му­зей цілес­пря­мо­ва­но зби­рає тво­ри за­порізь­ких ху­дож­ників. Ми пи­шаємо­ся, що во­лодіємо тво­ра­ми та­ких чу­до­вих за­порізь­ких митців як: І.Гре­сик, Т.Дру­жи­на, В.За­ру­ба, В.Ко­ро­бов, Г.Сапєгіна, Б.Чуд­новсь­кий.

Оберіть ав­то­ра, чиї тво­ри з ко­лекції За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею ви ба­жаєте пе­ре­гля­ну­ти: