Запорізький обласний художній музей

Кураторська екскурсія

Опубликовано: Галина Манько, 07.12.2019

7 груд­ня о 15.00 в За­порізь­ко­му Ху­дож­ньо­му му­зеї відбу­деть­ся ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія стар­шо­го на­у­ко­во­го співробітни­ка,ми­стец­т­во­зна­виці Та­ма­ри Гон­ча­рен­ко в екс­по­зиції ви­став­ки "Ми­сте­ць­ка ни­ва Марії та Фе­до­ра При­ма­ченків".