Запорізький обласний художній музей

«Подарунок до ювілею»!

Опубликовано: Галина Манько, 29.09.2021
До сво­го піввіко­во­го ювілею За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей ого­ло­шує акцію «По­да­ру­нок до ювілею»!
Про­тя­гом міся­ця відвіду­вачі мо­жуть за­мо­ви­ти ек­с­курсію всьо­го за 20 гри­вень і без жод­них умов про кількість ек­с­кур­сантів, у то­му числі і індивіду­альні ек­с­курсії для всіх охо­чих. Та­ким чи­ном ми хо­че­мо зро­би­ти по­да­ру­нок всім поціно­ву­ва­чам ми­стецтва та щи­рим дру­зям му­зею.
Під час ек­с­курсії по ви­ставці «Ху­дож­ни­ки із За­поріжжя» ви по­знай­о­ми­тесь із порт­ре­та­ми і ав­то­порт­ре­та­ми за­порізь­ких ху­дож­ників, ви­дат­ни­ми осо­би­сто­стя­ми на­шо­го краю. Ви по­чуєте роз­повідь з вуст на­у­ко­вих співробітників, які зби­ра­ли му­зей­ну ко­лекцію, фор­му­ва­ли ви­став­ку і осо­би­сто бу­ли знай­омі прак­тич­но зі всіма ху­дож­ни­ка­ми, ро­бо­ти яких пред­став­лені у на­ших за­лах.
Відвідан­ня му­зею є чу­до­вою ідеєю для сімей­но­го відпо­чин­ку, са­мо­освіти та навіть пер­шо­го по­ба­чен­ня. На­у­кові співробітни­ки знай­дуть чим заціка­ви­ти са­ме вас, бо ма­ють ве­ли­кий до­свід спілку­ван­ня з відвіду­ва­ча­ми, від на­у­ковців до ви­хо­ванців дитя­чо­го са­доч­ка. При­ходь­те і при­водь­те друзів та ро­дичів, бо це є гар­на на­го­да дізна­тись більше про історію міста і про са­мо­го се­бе, на­був­ши до­свід спілку­ван­ня з ми­стец­твом.
Для відвіду­ван­ня му­зею з ек­с­курсією тре­ба прий­ти за адре­сою вул. Неза­леж­ної України 76-Б, з 10:00 до 18:00 (ка­са пра­цює до 17:00) у всі дні крім неділі та по­неділка, ку­пи­ти кви­ток 15 грн. (пільго­вий – 10 грн.), та за­мо­ви­ти ек­с­курсійне об­слу­го­ву­ван­ня (за ба­жан­ням) – 20 грн.
Для ви­ко­нан­ня умов акції ба­жа­но зро­би­ти ре­пост у соціальній ме­режі Фейс­бук для підт­рим­ки му­зею.