Запорізький обласний художній музей

Графіка

Графіка — різно­вид ми­стецтва, наз­ва яко­го по­хо­дить від гре­ць­ко­го сло­ва, що в пе­ре­кладі озна­чає «пи­шу, дря­паю, ма­люю». Графіку мож­на вва­жа­ти ос­но­вою всіх об­ра­зотвор­чих ми­стецтв для яко­го ха­рак­тер­на пе­ре­ва­га ліній і штрихів, ви­ко­ри­стан­ня кон­трастів біло­го і чор­но­го та мен­ше, ніж у жи­во­писі ви­ко­ри­стан­ня ко­льо­ру. Тво­ри мо­жуть ма­ти як мо­но­хром­ну так і поліхром­ну га­му. Ос­нов­ним за­со­бом ство­рен­ня ху­дож­ньо­го об­ра­зу у графіці ви­сту­пає най­простіший для лю­ди­ни спосіб відтво­рен­ня по­ба­че­но­го — лінія, штрих, які тво­рять кон­тур пред­ме­ту або фігу­ри. Най­тра­диційнішим різно­ви­дом графіки й досі за­ли­шається ма­лю­нок.

У фон­дах на­шо­го му­зею графіка пред­став­ле­на ро­бо­та­ми та­ких ви­дат­них митців як І.Шишкін, В.Фа­ворсь­кий, О.Пав­лен­ко, В.Касіян, Г.Яку­то­вич, О.Дан­чен­ко, О.Кра­вчен­ко, М.Міту­рич, Т.За­ха­ров, Д.Бісті, А.Дем­бо, Т.Ле­ви­ць­кий

Оберіть ав­то­ра, чиї тво­ри з ко­лекції За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею ви ба­жаєте пе­ре­гля­ну­ти: